• asffd (4)
 • YONWAYTECH Politika e Garancisë së Shfaqjes LED:

  1; Fusha e Garancisë

  Kjo Politikë Garancie vlen për produktet me ekran LED (në tekstin e mëtejmë referuar si "Produkte") të blera direkt nga Shenzhen Yonwaytech Co., Ltd. (në tekstin e mëtejmë "Yonwaytech") dhe brenda Periudhës së Garancisë.

  Çdo produkt që nuk blihet direkt nga Yonwaytech nuk zbatohet për këtë politikë garancie.

   

  2; Periudha e Garancisë

  Periudha e garancisë do të jetë në përputhje me kontratën specifike të shitjes ose PI të kuotuar të autorizuar. Ju lutemi sigurohuni që karta e garancisë ose dokumente të tjera të vlefshme garancie janë në ruajtje.

   

  3; Shërbimi i Garancisë

  Produktet do të instalohen dhe përdoren në përputhje të plotë me udhëzimet e parave dhe paralajmërimet për përdorim të cekura në manualin e produkteve. Nëse Produktet kanë defekte të cilësisë, materialeve dhe prodhimit gjatë përdorimit normal, Yonwaytech ofron shërbimin e garancisë për Produktet sipas kësaj Politike Garancie.

   

  4; Llojet e Shërbimit të Garancisë

  4.1 Shërbim Teknik Online Falas
  Udhëzimi teknik i largët sigurohet përmes mjeteve të mesazheve të menjëhershme si telefoni, posta dhe mjete të tjera për të ndihmuar në zgjidhjen e problemeve të thjeshta dhe të zakonshme teknike. Ky shërbim është i zbatueshëm për problemet teknike duke përfshirë por jo kufizuar në çështjen e lidhjes së kabllit të sinjalit dhe kabllos së energjisë, çështjen e softuerit të sistemit të përdorimit të softuerit dhe cilësimet e parametrave dhe çështjen e zëvendësimit të modulit, furnizimit me energji, kartës së sistemit, etj.

   

  4.2 Kthimi në Shërbimin e Riparimit të Fabrikës
  a) Për problemet e produkteve që nuk mund të zgjidhen nga shërbimi në distancë në internet, Yonwaytech do të konfirmojë me klientët nëse duhet të sigurojnë kthimin në shërbimin e riparimit të fabrikës.
  b) Nëse shërbimi i riparimit të fabrikës është i nevojshëm, konsumatori do të mbajë mallin, sigurimin, tarifën dhe zhdoganimin për kthimin e kthimit të produkteve ose pjesëve të kthyera në stacionin e shërbimit të Yonwaytech. Dhe Yonwaytech do t'ia kthejë klientit produktet ose pjesët e riparuara dhe do të mbajë vetëm një ngarkesë në një drejtim.
  c) Yonwaytech do të refuzojë dorëzimin e paautorizuar të kthimit përmes pagës pas mbërritjes dhe nuk do të jetë përgjegjës për asnjë tarifë dhe tarifë të zhdoganimit. Yonwaytech nuk do të mbajë përgjegjësi për ndonjë defekt, dëmtim ose humbje të produkteve ose pjesëve të riparuara për shkak të transportit ose paketimit të papërshtatshëm

   

  4.3 Sigurimi i Shërbimit Inxhinier On-site për Çështje të Cilësisë
  a) Nëse ka ndonjë çështje cilësore të shkaktuar nga vetë produkti dhe Yonwaytech beson se gjendja është e nevojshme, do të sigurohet shërbimi i inxhinierit në vend.
  b) Në këtë rast, klienti do të sigurojë një raport defekti tek Yonwaytech për aplikimin e shërbimit në vend. Përmbajtja e raportit të gabimit do të përfshijë, por jo kufizuar në fotografi, video, numrin e defekteve, etj, për të mundësuar Yonwaytech të kryejë gjykimin paraprak të gabimit. Nëse problemi i cilësisë nuk mbulohet nga kjo Politikë Garancie pas hetimit në vend të inxhinierit të Yonwaytech, klienti do të paguajë shpenzimet e udhëtimit dhe tarifat e shërbimit teknik si kontratë shitjeje ose PI të autorizuar.
  c) Pjesët e dëmtuara të zëvendësuara nga inxhinierët në vend të Yonwaytech do të jenë pronë e Yonwaytech.